Privacybeleid Junior Wereld Campus

Deze Privacy Policy is van toepassing op het gebruik van de website juniorwereldcampus.nl die wordt beheerd door Junior Wereld Campus B.V., met inbegrip van de content en diensten die via deze website (hierna: “de website”) ter beschikking worden gesteld. Dit beleid beschrijft welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Laatst gewijzigd: 3 Mei 2023

Welke persoonsgegevens kunnen wij van u verzamelen?

Deze website verzamelt alleen persoonsgegevens die duidelijk en vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier of het plaatsen van een bestelling . Deze gegevens kunnen onder meer zijn: uw naam, huidige functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer en betaal gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verzameld, verwerkt en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • om content en middelen optimaal af te stemmen op uw voorkeuren;
  • om te reageren op uw verzoeken of vragen als u contact met ons opneemt;
  • inschrijven van deelnemers en afhandelen van betalingen;
  • om andere informatie te versturen die voor u van belang kan zijn, zoals informatie over aankomende evenementen, cursussen of nieuwsbrieven;
  • om ons te helpen de voor u relevante content en diensten op de website te creëren, te publiceren en te verbeteren;
  • om te garanderen dat de via de website geleverde content en diensten worden gepresenteerd op de wijze die voor u en uw apparaat het meest efficiënt is;
  • om de website, onze diensten en onze systemen verder te ontwikkelen en te verbeteren, zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn.

Op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Het door ons verwerken van uw gegevens zoals hierboven staat beschreven, is toegestaan onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) omdat het noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het nastreven van de doelen zoals hierboven aangegeven, waarbij deze belangen in elk afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan uw belangen op het vlak van privacy.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerde besluitvorming waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins op aanmerkelijke wijze treft.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens deelnemers aan cursussen: maximaal 5 jaar
  • Persoonsgegevens klanten: geen uiterlijke bewaartermijn
  • Persoonsgegevens docenten: maximaal 5 jaar

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en vragen toestemming voor het plaatsen ervan. Als u u keuze wilt achteraf wilt veranderen kan dit via deze link. U kunt zich ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen. Aanvullende gegevens over hoe wij gebruikmaken van cookies en andere volgtechnologieën en hoe u daar zeggenschap over houdt, staat vermeld in ons Cookiebeleid.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ons algemene telefoonnummer of door een e-mail te sturen naar privacy@juniorwereldcampus.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in de vorm van een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@juniorwereldcampus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek of bezwaar door u is ingediend, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek of bezwaar mee te sturen. Maak op deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Junior Wereld Campus zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Marketingcommunicaties

Wanneer wij u marketingcommunicaties per e-mail sturen, kunt u ervoor kiezen geen verdere marketingcommunicaties te ontvangen door in de e-mail op ‘uitschrijven’ of ‘afmelden’ te klikken. U kunt ook op elk moment gebruikmaken van uw recht om u af te melden (opt-out) door een e-mail te sturen naar privacy@juniorwereldcampus.nl. Vermeld daarin de volgende informatie: uw naam, uw e-mailadres, uw contacttelefoonnummer en de marketingcommunicaties die u niet meer wilt ontvangen.

Contact

Aarzel niet om eventuele vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacy Beleid te sturen naar: privacy@juniorwereldcampus.nl.