Algemene Voorwaarden Junior Wereld Campus

Laatst gewijzigd: 3 Mei 2023

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Junior Wereld Campus en de afnemer met betrekking tot een educatieve dienst en/of lesmateriaal.
 2. Indien Junior Wereld Campus ook andere (branchegerelateerde) algemene voorwaarden gebruikt en die voorwaarden zijn niet tot stand gekomen in overleg met afnemersorganisaties, dan zijn die voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst. Dit laat het recht van Junior Wereld Campus om in de overeenkomst aanvullende voorwaarden te hanteren onverlet, indien en voor zover deze niet ten nadele van de afnemer van deze Algemene Voorwaarden afwijken.
 3. Onder de benaming van educatieve dienst worden alle activiteiten van Junior Wereld Campus bedoeld; lesmateriaal, workshops, cursussen, (zomer)kampen, themadagen, themaweken, levering van personeel etc…
ARTIKEL 2 – OFFERTE
 1. Junior Wereld Campus brengt een offerte voor een educatieve dienst en/of lesmateriaal schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 2. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of het lesmateriaal.
 3. Elke offerte dient zodanige informatie te bevatten dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van de offerte zijn verbonden. De offerte vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
 4. In het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst:
 • de wijze van aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • wanneer de educatieve dienst start;
 • de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
 • voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
 • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 • de wijze van betaling;
 • de duur van de overeenkomst.

of in het geval van een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de licencering van lesmateriaal:

 • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de levertijd van het lesmateriaal.
 1. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de afnemer en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Junior Wereld Campus.
 2. Junior Wereld Campus mag aan het uitbrengen van een offerte en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de afnemer zijn persoonsgegevens verstrekt en/of een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat de offerte bovendien de volgende gegevens:
 4. de identiteit en het adres van Junior Wereld Campus, inclusief het bezoekadres van de vestiging van Junior Wereld Campus;
 5. de geldigheidsduur van de offerte.
ARTIKEL 3 – OVEREENKOMST
 1. De overeenkomst komt tot stand door elektronische aanvaarding van de offerte door de afnemer.
ARTIKEL 4 – ANNULERING
 1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake een educatieve dienst of een met een vastgelegde startdatum geldt de volgende annuleringsregeling:
 2. annulering voordat de educatieve dienst/ is begonnen, geschiedt schriftelijk;
 3. annulering langer dan een maand voor aanvang van de educatieve dienst is kostenloos
 4. bij annulering korter dan een maand voor aanvang van de educatieve dienst is de afnemer 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
 5. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de educatieve dienst is de afnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
ARTIKEL 5 – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
 1. De afnemer kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van de door de afnemer verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverd lesmateriaal.
 2. Bij een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop / licencering van lesmateriaal heeft de afnemer een termijn van veertien dagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. Indien Junior Wereld Campus niet alle gegevens heeft verstrekt, zoals bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 3. Met inachtneming van het bepaalde in lid 5, heeft de afnemer in geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en lid 3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. Junior Wereld Campus betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.
 4. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en lid 3 dient de afnemer eventueel van Junior Wereld Campus ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan Junior Wereld Campus terug te zenden. Junior Wereld Campus is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de afnemer. Het terugzenden geschiedt voor risico van de afnemer.
 5. Indien de afnemer een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 2 en lid 3 wordt, zonder dat de afnemer een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van Junior Wereld Campus aan de afnemer van rechtswege ontbonden.
 6. Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid 2 bestaat, als het onderwijs door de Junior Wereld Campus met instemming van de afnemer is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Onder aanvang van het onderwijs wordt mede verstaan het verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
ARTIKEL 6 – PRIJSWIJZIGINGEN
 1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 2. De afnemer heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst de prijs wordt verhoogd.
 3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.
ARTIKEL 7 – LEVERING
 1. Lesmateriaal
 2. Junior Wereld Campus levert het lesmateriaal tijdig aan de afnemer. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
 3. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden, kan de afnemer zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden.
 4. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door Junior Wereld Campus vervangen.
ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT
 1. De educatieve dienst moet beantwoorden aan de overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.
 2. Het geleverde lesmateriaal moet beantwoorden aan de overeenkomst en die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
ARTIKEL 9 – BETALING
 1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de Junior Wereld Campus aangegeven bank- of girorekening.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de afnemer – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de educatieve dienstt van start gaat. Junior Wereld Campus mag van de afnemer verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 5 werkdagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst is voldaan.
 4. Junior Wereld Campus behoudt zich het recht voor afnemer toegang tot de educatieve dienst te ontzeggen wanneer betaling door afnemer niet tijdig is gedaan.
 5. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling geschieden voorafgaand aan de aflevering.
ARTIKEL 10 – NIET-TIJDIGE BETALING
 1. De afnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Junior Wereld Campus zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de afnemer de gelegenheid binnen 5 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 2. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Junior Wereld Campus is gewezen op de te late betaling en Junior Wereld Campus de afnemer een termijn van 5 werkdagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het verstrijken van deze 5-werkdagentermijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Junior Wereld Campus gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Junior Wereld Campus kan ten voordele van de afnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.
ARTIKEL 11 – NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Junior Wereld Campus heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de afnemer tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID VAN JUNIOR WERELD CAMPUS
 1. Voor zover Junior Wereld Campus toerekenbaar tekortschiet en de afnemer daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Junior Wereld Campus voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.
 2. De aansprakelijkheid van Junior Wereld Campus voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.
 3. De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van Junior Wereld Campus, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.
ARTIKEL 13 – VERTROUWELIJKHEID

Door afnemer verstrekte informatie wordt door Junior Wereld Campus, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Junior Wereld Campus conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

ARTIKEL 14 – VRAGEN EN KLACHTEN
 1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de educatieve dienst worden door Junior Wereld Campus beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Junior Wereld Campus per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Junior Wereld Campus, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn of haar rechten terzake verliest.